Mon-Sun 08:00-18:00
CapaDesk@gmail.com 0903.946.179

Reporting & Analytics

  • Phân tích hành vi khách hàng trên website
  • Khảo sát khách hàng trực tuyến
  • Đo lường hiệu quả, báo cáo liên tục
  • Điều chỉnh kế hoạch theo thực tế